МФ: +1,6 млрд. лв. салдо за април

 economynews.bg

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец април 2017 г. да бъде положително в размер на 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП), показват данните на Министерство на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към април 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 12 058,6 млн. лв. (34,0% от годишния разчет). Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват със 780,5 млн. лв. (7,2%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 16,7%.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 10 457,2  млн. лв., което е 28,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 9 818,7 млн. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Приходи, събрани от НАП

Събраните приходи от НАП през първо тримесечие на 2017 година са в размер на 4771,1 млн. лева, което е увеличение с 238,9 млн. лева (5,3%) спрямо същия период на предходната година.  Планът за първо тримесечие на 2017 г. е изпълнен на 105,6 %, или с 253,1 млн. лева повече. Към 31.03.2017 г. са отчетените по–високи приходи от ЗОВ с 215,5 млн. лева (12,8 %), което представлява 90,2 % дял от общият ръст постигнат към края на тримесечието. Отчетеният ръст на приходите, събирани от НАП по месеци, е както следва: януари - 112,7 млн. лева (6,6 %), февруари - 57,3 млн. лева (5,2 %) и март - 68,8 млн. лева (4,0 %).

Към 25.04.2017 г. събраните от НАП приходи са в размер на 6 383,2  млн. лева, което е увеличение с 355,3 млн. лева (5,9 %) спрямо същия период на предходната година. Отчетеният ръст се дължи основно на по-високите приходи от ЗОВ със 264,3 млн. лева (12 %), следвани от корпоративния данък с 65,1 млн. лева (8,1%) и ДДФЛ с 53,2 млн. лева (6,9 %) .

Приходи, събирани от Агенция „Митници“

За периода от януари до 25 април Агенция „Митници“ събра 2 783,0 млн. лв., което представлява ръст от 16,1 % или 385,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Значителният ръст се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от ДДС при внос, повлияни, от една страна, от по-благоприятната макроикономическа обстановка в сравнение с 2016 г., изразяващи се в ръст на вноса, по-високи цени на почти всички внасяни стоки, ръст на курса на долара спрямо лева, а от друга, на постъпления от еднократни инцидентни доставки в страната от трети страни.

 

 

 

 

За периода от януари до 25 април Агенция „Митници“ събра 2 783,0 млн. лв., което представлява ръст от 16,1 % или 385,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2016 година. Значителният ръст се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от ДДС при внос, повлияни, от една страна, от по-благоприятната макроикономическа обстановка в сравнение с 2016 г., изразяващи се в ръст на вноса, по-високи цени на почти всички внасяни стоки, ръст на курса на долара спрямо лева, а от друга, на постъпления от еднократни инцидентни доставки в страната от трети страни.

 

 

 

 

 

 

 


Ключови думи : април, януари, очаква, разходите, размер, нап, приходи, млн лева, предходната година, ръст, високите, което представлява, кфп, дължи, спрямо същия период, спрямо същия, агенция митници“, постъпления

Виж оригиналната статия в economynews.bg