Само земеделски стопани ще отглеждат канабис

 economynews.bg


Отглеждането на канабис може да се осъществява само от физически и юридически лица, които са регистрирани земеделски стопани и имат заверена регистрационна карта за стопанската година, в която ще отглеждат растенията. Освен това трябва да са подали дали декларация по наредбата за производство на семена, предназначени за фураж и не са осъждани за престъпления свързани с контрабанда или с разпространението и търговията с наркотични вещества. Това гласи проектът на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, който е публикуван за обществено обсъждане. Отглеждането на конопа може да става на открито или в оранжерии. С наредбата се уреждат условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на канабис, предназначен за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев, както и контрола върху отглеждането и търговията на продукцията от растенията от рода на конопа.

Пионери: Първите 45 дка индустриален коноп отглежда младеж, върнал се от чужбина

Земеделският министър ще издава разрешение за отглеждане на канабис, като преди това кандидатите за тази дейност са подали заявление до министъра, а той е назначил комисия, която проверява редовността на всички изискуеми документи. Разрешението има валидност три години, считано от датата на издаването му. То се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно и не може да се преотстъпва.

Учени от БАН поискаха употребата на индустриален коноп да бъде разрешена в лекарската и строителната индустрия.

Всяка година в срок до 30 юни притежателите на разрешение да отглеждат канабис, представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) етикетите от опаковката на семената и документи, удостоверяващи качеството на посевния материал. Освен това в десет дневен срок от всяко засаждане или прибиране на реколтата трябва да се предоставя и справка, същото важи и при реализация на стоката. Необходимо е също така да се предоставя и официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.

Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до 9 февруари./АгрозонаКлючови думи : канабис, отглеждане, наредбата, отглеждането, разрешение, семена, отглеждат, фураж, растенията, посев, конопа

Виж оригиналната статия в economynews.bg